Документи за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител по Договор за безвъзмездна финансова помощ с Идентификационен номер на договора: BG16RFOP002-2.001-1049-C01 НИТЦЗ "Плантис" ЕООД стартира тръжна процедура за доставка на оборудане във връзка с изпълнението на проект по ОП Конкурентоспособност. Предмет на тръжната процедура е "Доставка на оборудване за нуждите на НИТЦЗ Плантис ЕООД, с пет обособени позиции”:

Обособена позиция 1: Лабораторен pH метър – 1 брой;
Обособена позиция 2: Емисионен фотометър – 1 брой;
Обособена позиция 3: Система за микровълново разлагане на проби – 1 брой;
Обособена позиция 4: Почвоанализатор – 1 брой;
Обособена позиция 5: Експресен анализатор за зърнени и маслодайни култури – 1 брой.

Срокът за подаване на оферти е от 08.06.2016г. до 15.06.2016г. Документацията за участие в процедурата можете да изтеглите от тук:

Публична покана
Изисквания оферти
Оферта
Примерна методика за оценка
Декларация ЗУСЕСИФ
Примерен договор за доставка на оборудване
Техническа спецификация